ข้อมูลระบบยศ Rank Status
Rank Exp Status
ยศ : Noob ค่า : 0 สถานะ : -
ยศ : Baby ค่า : 10200 สถานะ : -
ยศ : Child ค่า : 30600 สถานะ : โจมตีขนาดเล็กแรง 5%
ยศ : Adult ค่า : 57800 สถานะ : โจมตีขนาดกลางแรง 5%
ยศ : Rookie ค่า : 91800 สถานะ : โจมตีขนาดใหญ่แรง 5%
ยศ : Novice ค่า : 132600 สถานะ : Luk +1
ยศ : Common ค่า : 180200 สถานะ : Critical +2
ยศ : Soldier ค่า : 234600 สถานะ : Agi +1
ยศ : Sergeant ค่า : 295800 สถานะ : Flee +3
ยศ : Captain ค่า : 363800 สถานะ : Dex +1
ยศ : Major ค่า : 438600 สถานะ : Hit +3
ยศ : Colonel ค่า : 520200 สถานะ : Int +1
ยศ : General ค่า : 608600 สถานะ : Sp +25
ยศ : Commander ค่า : 707200 สถานะ : Vit +1
ยศ : Supreme ค่า : 812600 สถานะ : Hp +25
ยศ : Sir ค่า : 924800 สถานะ : Str +1
ยศ : Baron ค่า : 1043800 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +50
ยศ : Viscount ค่า : 1169600 สถานะ : Atk +10
ยศ : Count ค่า : 1302200 สถานะ : Matk +15
ยศ : Marquis ค่า : 1441600 สถานะ : Aspd +1%
ยศ : Duke ค่า : 1587800 สถานะ : Hp & Sp +100
ยศ : King ค่า : 1740800 สถานะ : Int +1, Dex +1
ยศ : Great King ค่า : 1900600 สถานะ : Agi +1, Luk +1
ยศ : Incredible ค่า : 2067200 สถานะ : Str +1, Vit +1
ยศ : Invincible ค่า : 2261000 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +100
ยศ : Hero ค่า : 2461600 สถานะ : Def +2
ยศ : Berserker ค่า : 4883200 สถานะ : โจมตีบอสแรง 10%
ยศ : Legend ค่า : 5104200 สถานะ : Hp & Sp +175
ยศ : Legendary ค่า : 6332000 สถานะ : Aspd +2%
ยศ : Mythical ค่า : 7566600 สถานะ : Atk +15
ยศ : Immortal ค่า : 8808000 สถานะ : Matk +35
ยศ : Immortal Spirit ค่า : 9056200 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +150
ยศ : Commander ค่า : 10311200 สถานะ : Critical +3
ยศ : Saint ค่า : 11573000 สถานะ : Critical แรง 10%
ยศ : Angel ค่า : 12834800 สถานะ : Def +3
ยศ : Angel of Death ค่า : 13103400 สถานะ : Mdef +3
ยศ : Guardain Spirit ค่า : 14378800 สถานะ : เพิ่มความเร็วการเดิน 5%
ยศ : Master ค่า : 15661000 สถานะ : Aspd +3%
ยศ : Golden ค่า : 16950000 สถานะ : Atk +25
ยศ : Evil God ค่า : 17245800 สถานะ : Matk +50
ยศ : King of Hell ค่า : 18548400 สถานะ : โจมตีมนุษย์แรง 2%
ยศ : King of Heaven ค่า : 19871400 สถานะ : ป้องกันมนุษย์ 2%
ยศ : God of Prophesy ค่า : 20201200 สถานะ : Hp & Sp +200
ยศ : God of Hunt ค่า : 21544600 สถานะ : Aspd +4%
ยศ : God of War ค่า : 22901600 สถานะ : ลด Delay Skill 3%
ยศ : God of Death ค่า : 23279000 สถานะ : ลด Mdef เป้าหมาย 3%
ยศ : Demi of God ค่า : 24721000 สถานะ : ลด Def เป้าหมาย 3%
ยศ : MYFriend God ค่า : 200000000 สถานะ : Hp & Sp 5%, All Status +1